𝚅ụ á𝚗 𝚖ẹ 𝚐ià 𝚝ạ𝚝 𝚡ă𝚗𝚐 đố𝚝 𝚗𝚑à 𝚌o𝚗 𝚐ái 𝚛uộ𝚝: 𝙲ả 𝚝òa á𝚗 𝚙𝚑ải 𝚔𝚑ó𝚌 𝚝𝚑eo 𝚔𝚑i 𝚔ế𝚝 á𝚗

𝙼ộ𝚝 𝚖ẹ 𝚌ó 𝚝𝚑ể 𝚗uôi 𝚕ớ𝚗 10 𝚌o𝚗, 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 10 𝚌o𝚗 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚗uôi 𝚗ổi 𝚖ì𝚗𝚑 𝚖ẹ. Đαυ đớɴ 𝚑ơ𝚗 𝚕à

Read more